Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Naše společnost Cubex Centrum Praha spol. s r.o., IČO 05046645, se sídlem Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 257069 dlouhodobě poskytuje prostory k pronájmu organizátorům akcí, kongresů, konferencí a dalších společenských akcí. V rámci této činnosti přirozeně dochází ke zpracování osobních údajů klientů a dalších fyzických osob.

Níže se dozvíte podrobné informace o zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti, zejména:

 • jaké osobní údaje naše společnost zpracovává
 • za jakým účelem tak činí
 • jaká práva máte jako osoba, k níž se osobní údaje vážou (tj. subjekt údajů), a jak tato práva můžete uplatnit

Audiovizuální záznam z kamerového systému

Cubex Centrum Praha spol. s r.o. shromažďuje, zpracovává a využívá Vaše osobní údaje, a to záznamy o pohybu osob z kamerového systému instalovaného v prostorách Cubex Centra Praha (dále jen „sledovaný objekt“).

Získáváme a zaznamenáváme výlučně pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu sledovaného objektu a majetku v něm a zajištění bezpečnosti osob, které se ve sledovaném objektu pohybují. Prostory, kde je rozmístěn kamerový systém v rámci sledovaného objektu, jsou označeny graficky. Cubex Centrum Praha sleduje pohyb osob v prostorech centra (vstupní lobby, foyer, jednotlivé sály, vstupy do objektu, výtah, sklad i zázemí společnosti). Cubex Centrum Praha je provozovatelem a zároveň i správcem kamerového systému.

Tyto osobní údaje zpracovává správce osobních údajů pro účely jeho oprávněných zájmů a zájmů osob, které vstupují do sledovaného objektu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení o ochraně osobních údajů EU či. 2016/679 ( dále jen „GDPR"). Oprávněným zájmem je ochrana majetku sledovaného objektu a majetkových hodnot do něj vnesených, a bezpečnost osob pohybujících se ve sledovaném objektu.

Záznamy; o pohybu osob ve sledovaných prostorech shromažďujeme a uchováváme pouze za účelem ochrany majetku a bezpečnosti osob nacházejících se ve sledovaném objektu. Kamery jsou rozmístěny s přihlédnutím k zajištění ochrany vašeho soukromí, pouze v nezbytné míře.

Ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna prostřednictvím příslušných technickoorganizačních opatření. Tato opatření se týkají především ochrany před protiprávním nebo i náhodným zničením, ztrátou, pozměněním nebo neoprávněným zpřístupněním předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Navzdory maximálnímu úsilí o dodržení trvale vysokého standardu požadavků na ochranu osobních údajů nelze vyloučit, že informace, které jste nám zpřístupnili pres internet, nebudou zpřístupněny nebo použity jinými osobami.

Záznamy budou použity pouze v případě podezření na spáchání trestného činu proti majetku či jednotlivcům a budou předány Polici ČR. V průběhu zpracování k nim nemá ani správce osobních údajů ani provozovatel kamerového systému přístup.

Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány maximálně po dobu 48hod (dle analýzy dopadu kamerového systému na práva a svobodu jedinců) a pak jsou přemazány.

Výše uvedené osobní údaje nepředáváme třetím osobám. Za účelem provozu kamerového systému využíváme služeb zpracovatele osobních údajů: „NONCORE, a.s., Václavské nám.772/2, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 290 32 628, Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 15935

Záznamy z kamerového systému jsou uchovávány v České republice.

Shromážděné osobní údaje nejsou používány k žádnému automatizovanému rozhodování nebo profilování. Kamerové systémy nejsou vybaveny softwarem na rozpoznávání obličeje.

Audiovizuální záznam z akce

Cubex Centrum Praha je v případě souhlasu pořadatele oprávněno pořizovat, užívat a zveřejnovat fotografie, zvukové záznamy a videozáznamy, pořizované během konané akce. Osobní údaje osob, zde uvedených podléhají ochraně dle příslušných ustanovení GDPR.

Další služby poskytované v souvislosti s akcí

V případě, že jste si u naší společnosti objednal/objednala vedle pronájmu prostor i zajištění dalších služeb (např. občerstvení, grafické polepy apod.), budeme zpracovávat Vaše osobní údaje také pro účely zajištění konkrétně poptávané služby.

Pro tento účel bude naše společnost zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, fakturační adresa, e-mailová adresa, a to v závislosti na povaze služby, kterou jste objednal/objednala.

Naše společnost zajišťuje tyto služby prostřednictvím třetích stran, tj. neposkytuje přímo uvedenou službu. Pro tento účel spolupracuje s jinými subjekty, které služby poskytují (cateringová společnost, tiskárny apod.) Pro účely poskytnutí konkrétní služby budou Vaše osobní údaje předány konkrétnímu příjemci – poskytovateli služby. Bližší informace o příjemci Vašich osobních údajů se dozvíte v průběhu naší komunikaci, případě na základě Vaší žádosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel po dobu trvání příslušné akce a/nebo poskytování dané služby, dále po dobu do celkového vyúčtování služeb a uzavření akce a dále je archivujeme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (zákon o účetnictví, daňové právní předpisy).

Pro toto zpracování je správcem naše společnost.

Zasílání newsletteru

Pokud jste organizoval/organizovala akci v naší společnosti, nebo pokud jste na webu potvrdil/potvrdila souhlas se zasíláním newsletteru, stal se Váš obchodní kontakt součástí naší databáze, kterou využíváme k zasílání newsletterů. Budeme Vám zasílat newslettery obsahující informace o službách, které Vám naše společnost nabízí. Newsletter může představovat i obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

Za účelem zasílání newsletterů bude naše společnost jako správce zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a případně telefonní číslo a informaci o subjektu, kde profesně působíte.

Ze seznamu adresátů se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu rezervace@cubexcentrum.cz. Po odvolání Vašeho souhlasu Vám již newslettery nebudeme zasílat. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani nemá vliv na jiná zpracování Vašich osobních údajů pro jiné účely.

Obecné podmínky při zpracování osobních údajů

Pro všechny výše uvedené účely platí, že:

 • Vaše osobní údaje chráníme, aby nedošlo k jejich neoprávněnému užití či zpřístupnění osobám, které nejsou oprávněny je zpracovávat.
 • Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, pokud k tomu nemáme Váš souhlas.
 • Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme služeb zpracovatelů – poskytovatelů serverů, kde se údaje ukládají. Bližší informace o zpracovatelích nezveřejňujeme z důvodu ochrany obchodního tajemství. Bližší informace lze poskytnout na základě Vaší žádosti.
 • Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu 10let

Právo na přístup k Vašim osobním údajům

Máte právo získat informace o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme nebo nikoliv. Pokud dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, máte současně právo přístupu k Vašim osobním údajům a k informacím o zpracování.

Pokud o to požádáte, naše společnost Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie, které byste si případně vyžádali, již naše společnost může účtovat poplatek na základ administrativních nákladů. O výši takového poplatku Vás bude naše společnost informovat předem. Pokud by vydáním kopie Vašich osobních údajů mohla být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebude Vám kopie poskytnuta.

Právo na opravu Vašich osobních údajů

Naše společnost zpracovává osobní údaje v dobré víře, že jde o údaje přesné a aktuální. V případě, že o Vás zpracováváme nepřesné nebo neúplné osobní údaje, máte právo, abychom takové údaje na Vaši žádost opravili či doplnili.

Právo na výmaz Vašich osobních údajů

Máte tzv. „právo být zapomenut“ tedy právo na výmaz Vašich osobních údajů, v případech, kdy:

 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu nebo veřejném zájmu a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo proti zpracování pro účely přímého marketingu
 • Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, která se vztahuje na naši společnost jako správce
 • Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě Vašeho souhlasu, případně na základě souhlasu Vašeho zákonného zástupce v případech stanovenými právními předpisy.

Upozorňujeme Vás, že existují situace, ve kterých Vám toto právo nenáleží, zejména pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků apod. Přehled výjimek obsahuje čl. 15. odst. 3 GDPR.

Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů

V níže popsaných případech Vám náleží právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů:

 • pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, pak naše společnost omezí zpracování na dobu potřebnou k tomu, abychom jejich přesnost ověřili
 • pokud je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní, ale žádáte místo výmazu o omezení jejich použití
 • pokud naše společnost Vaše osobní údaje již nepotřebuje pro účely zpracování, ale žádáte je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • pokud vznesete námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu, pak bude zpracování omezeno na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody naší společnosti nepřevažují nad Vašimi oprávněnými důvody uvedenými v námitce.

V době omezení zpracování budeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze na základě Vašeho souhlasu s takovým zpracováním. Omezení se nevztahuje na uložení Vašich osobních údajů, nebo na jejich zpracování z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Před obnovením zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme předem informovat.

Právo na přenositelnost údajů

Právo získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu máte v případech, kdy naše společnost:

 • automatizovaně zpracovává Vaše osobní údaje
 • tyto osobní údaje jste nám poskytl/poskytla Vy
 • takové zpracování je založeno na Vašem souhlasu anebo vyplývá z plnění smlouvy, jejíž jste stranou

Dále máte právo předat tyto osobní údaje jinému správci. Pokud je to technicky možné a budete to požadovat, předá naše společnost Vaše osobní údaje přímo Vámi určenému správci.

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že pro uplatnění práva přenositelnosti musí být splněny všechny výše uvedené podmínky současně.

Právo vznést námitku

Právo vznést námitku máte v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu (našeho nebo třetí osoby) nebo ve veřejném zájmu. V případě Vaší námitky nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat, ledaže máme pro takové zpracování závažné oprávněné důvody, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení výkonu nebo obhajobu právních nároků. O takových oprávněných důvodech nebo nárocích Vás budeme informovat.

V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, včetně profilování za tímto účelem, můžete námitku vznést kdykoliv. Na základě takové námitky již Vaše osobní údaje pro tyto účely nebudeme zpracovávat.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Ve věci zpracování Vašich osobních údajů se můžete obrátit na příslušný dozorový úřad v členském státě EU. V České republice je takovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu a jeho kontaktní údaje najdete na stránkách www.uoou.cz.

Uplatnění Vašich práv při zpracování Vašich osobních údajů

Jako subjekt údajů máte různá práva, která Vám vyplývají zejména z článků 15 až 22 GDPR. Pro jejich uplatnění naše společnost níže shrnuje jejich výčet a obsah.

Obecně pro uplatnění Vašich práv platí, že:

 • práva můžete uplatnit vůči správci osobních údajů. Ve většině případů je naše společnost při zpracování Vašich osobních údajů v postavení správce. V konkrétních případech však může být i postavení zpracovatele. Postavení naší společnosti při zpracování Vašich osobních údajů uvádíme výše pro jednotlivé účely zpracování. Pokud máte pochybnosti o totožnosti správce, rádi Vám tuto informaci poskytneme na vyžádání na níže uvedené adrese.
 • před vyřízením Vaší žádosti můžeme potřebovat ověřit Vaši totožnost. Toto opatření je důležité z hlediska ochrany, abychom neposkytovali osobní údaje osobě, které nepatří. Pokud nám odmítnete poskytnout informace pro ověření Vaší totožnosti, nebudeme schopni Vaší žádosti vyhovět.
 • na Vaší žádost budeme reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení žádosti. V případě, že Vaši žádost nebude v této lhůtě možné vyřídit, informujeme Vás v této lhůtě o prodloužení, které nebude přesahovat dva měsíce (tj. maximální lhůta bude tři měsíce).
 • na žádosti reagujeme primárně elektronicky, tj. prostřednictvím e-mailové komunikace. V případě, že byste preferovali jiný způsob, prosíme, informujte nás.
 • veškerá sdělení a veškeré úkony související s výkonem Vašich práv podle článků 15 až 22 GDPR činíme obecně bezplatně. V souladu s uvedeným nařízením jsme však oprávněni v případě, že by Vaše žádost byla zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (zejména z důvodu jejího opakování), od Vás žádat uhrazení nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo odmítnout žádosti vyhovět.
 • naši společnost můžete za účelem výkonu Vašich práv kontaktovat na adrese rezervace@cubexcentrum.cz, případně písemně či osobně v sídle naší společnosti Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4.
sledujte nás také na: